การรายงานผลการเรียนทางระบบอินเตอร์เน็ต
โดย งานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น


ข้อแนะนำการใช้งาน(สำหรับนักเรียน นักศึกษา)

1.ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษา เช่น รหัส 2095139011589 ให้กรอกเฉพาะ "5139011589" (จำนวน 10 ตัวเลขเท่านั้น)
2. ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน คลิ๊กตรวจสอบ ได้เลย
3. ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียนให้กรอกรหัสนักศึกษาและภาคเรียนให้ตรงตามการตรวจสอบเช่น "2/2551"

 
ใส่รหัสประจำตัว (นักเรียน นักศึกษา) :

  ใส่ภาคเรียนที่ต้องการตรวจสอบ
:

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องอีกครั้งที่ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด  3 พฤษภาคม 2555