วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
       (1) จัดทำรวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกสาขาวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
       (2)  จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
       (3)  จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
       (4)  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
       (5)  จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
       (6)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
       (7)  ประสานงานสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
       (8)  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
       (9)   ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
       (10)  รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
       (11)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
       (12)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
       (13)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
       (14)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

1. นางทิพย์สุดา   วิเศษวิสัย  หัวหน้า
2. นางอาทิตยา เย็นอ่วม  รองหัวหน้า
3. นางกนกวรรณ   แสนสุรินทร์    เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาตรี
4. นางสาววิจิตรา   วงค์คำคูณ  เจ้าหน้าที่
5. นางสาวชญธรภัทร  ณัฐวรศักดิ์   เจ้าหน้าที่
6. นางผดุงพร   โกสินธุ์   เจ้าหน้าที่
7. นายมงคล   นอระศรี  เจ้าหน้าที่
8. นางสาวธิติยา   กงลา  เลขานุการ

             
กลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

1. นางสมควร   ผายแสง หัวหน้า
2. นางสาวเจนจิรา   ทองเฟื่อง รองหัวหน้า
3. นางนภาพร   ก้อนมณี เจ้าหน้าที่
4. นางสาวพุสรา   จิตนอก  เจ้าหน้าที่
5. นายนราธิป   เหลาแสง  เจ้าหน้าที่
6. นายจารึก   ชุ่มสีดา เจ้าหน้าที่
7. นางทิพย์สุดา   วิเศษวิสัย เจ้าหน้าที่
8. นางสาวนันทนา   อัชฌานนท์ เจ้าหน้าที่
9. นางสาววิจิตรา   วงค์คำคูณ เลขานุการ


กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอน EP/MEP

1. นางปุณณภา   อันทะผาลา หัวหน้า
2. นางสาวมนละออ   ส่วนเสมอ รองหัวหน้า
3. นายศุภวัฒน์   อินทรชัยศรี  เจ้าหน้าที่
4. นางกีรติ   มังคละ เจ้าหน้าที่
5. นางสาวนิรัฃรินทร์   สีหานู เจ้าหน้าที่
6. นางสาวจิราพร   โพธิรุกข์  เจ้าหน้าที่
7. นางสาวชญธรภัทร   ณัฐวรศักดิ์ เจ้าหน้าที่
8. Miss Mary Ruth   Baylon เจ้าหน้าที่
9. นางสาวชีวาพร   โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่
10. นางสาวสุทามน    ภู่ดี เจ้าหน้าที่
11. นายธนวัฒน์     แสนคำวงษ์ เลขานุการ


กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ

1. นางทิพย์สุดา    วิเศษวิสัย หัวหน้า
2. นางสาวนันทนา    อัชฌานนท์ รองหัวหน้า
3. นางจิราวรรณ    ภู่ศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟิก
4. นางสาวชญธรภัทร     ณัฐวรศักดิ์ เจ้าหน้าที่ภาษาอังกฤษ
5. นายธนวัฒน์     แสนคำวงษ์ เจ้าหน้าที่
6. นางผดุงพร    โกสินธุ์ เจ้าหน้าที่
7. นางสาวธิติยา    กงลา เลขานุการ


กลุ่มงานพัฒนางานวิชาการ

1. นางชญานิตย์    ภาสว่าง หัวหน้า
2. นายอาทิตย์    กลีบรัง รองหัวหน้า
3. นางทิพย์สุดา    วิเศษวิสัย เจ้าหน้าที่
4. นายกิตติ์กาญจน์    ปฏิพันธ์ เจ้าหน้าที่
5. นายเผด็จ    อ่ำนาเพียง เจ้าหน้าที่
6. นางวราณี    ชัยแสน เจ้าหน้าที่
7. นางกนกวรรณ    แสนสุรินทร์ เจ้าหน้าที่
8. นางเวธณี    นาคอก เจ้าหน้าที่
9. นางสาววิจิตรา    วงค์คำคูณ เจ้าหน้าที่
10. นายมงคล    นอระศรี เจ้าหน้าที่
11. นางสาวมลิวัลย์    ไวยกรรณ์ เลขานุการ


กลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1. นางสาวธัญณิชา    ตุธรรม หัวหน้า
2. นางสาวมนละออ    ส่วนเสมอ รองหัวหน้า
3. นางสาวกัลยารัตน์    ขาวภา เจ้าหน้าที่
4. นางสาวมลิวัลย์    ไวยกรรณ์ เจ้าหน้าที่
5. นางสาวกีรติ    มังคละ เจ้าหน้าที่
6. นางสาวยุพเรศ    อุดมโภชน์ เจ้าหน้าที่
7. นางจิราวรรณ    ภู่ศรี เจ้าหน้าที่
8. นายรามิน    นามศิริ เจ้าหน้าที่
9. นายภาคิน    ดวงคุณ เจ้าหน้าที่
10. นายธนวัฒน์    แสนคำวงษ์ เจ้าหน้าที่
11. นางสาววิยะดา    กองจันทร์ดี      เลขานุการ


กลุ่มงานศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       

1. นางสาวยุพเรศ   อุดมโภชน์   หัวหน้า
2. นางสาวกีรติ   มังคละ  รองหัวหน้า
3. นางสาวมนละออ   ส่วนเสมอ  เจ้าหน้าที่
4. นางสาวกัลยารัตน์   ขาวภา  เจ้าหน้าที่
5. นางสาวมลิวัลย์   ไวยกรรณ์  เจ้าหน้าที่
6. นางสาวธัญณิชา   ตุธรรม  เจ้าหน้าที่
7. นายธนวัฒน์   แสนคำวงษ์  เจ้าหน้าที่
8. นางจิราวรรณ   ภู่ศรี  เจ้าหน้าที่
9. นายภาคิน   ดวงคุณ  เจ้าหน้าที่
10. นายรามิน   นามศิริ  เลขานุการ

 


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 77

สถิติเมื่อวานนี้ 602

สถิติสัปดาห์นี้ 1280

สถิติเดือนนี้ 12877

ยอดเข้าชมทั้งหมด 578048

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538