วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

สาขาวิชา สามัญสัมพันธ์

นางปุณณภา อันทะผาลา
นางปุณณภา อันทะผาลาหัวหน้าหมวดอังกฤษ , คศ.3
นายศุภวัฒน์ อินทรชัยศรี
นายศุภวัฒน์ อินทรชัยศรีคศ.3
นางกีรติ มังคละ
นางกีรติ มังคละคศ.1
นางสาวนิรัชริทรน์ สีหานู
นางสาวนิรัชริทรน์ สีหานูคศ.2
นายธนวัตน์ แสนคำวงษ์
นายธนวัตน์ แสนคำวงษ์พนักงานราชการ
นางสาวจิราพร โพธิรุกข์
นางสาวจิราพร โพธิรุกข์ครูพิเศษ
นางสาวสาลักษณ์ แท่นแก้ว
นางสาวสาลักษณ์ แท่นแก้วครูพิเศษ
นางเบญจวรรณ ช่างจัตุรัส
นางเบญจวรรณ ช่างจัตุรัสคศ.2
นายชาญชัย สมบูรณ์
นายชาญชัย สมบูรณ์คศ.3
นายวีระศักดิ์ สลักษร
นายวีระศักดิ์ สลักษรคศ.1
นางสาวยุพเรศ อุดมโภชน์
นางสาวยุพเรศ อุดมโภชน์คศ.1
นายประน้อม อ้นแก้วมณี
นายประน้อม อ้นแก้วมณีครูพิเศษ
นางสาวชุตินธร ศรีสมุทร
นางสาวชุตินธร ศรีสมุทรครูพิเศษ
Miss Mary Ruth Baylon
Miss Mary Ruth Baylonครูพิเศษ
นางสาวสุทามน ภู่ดี
นางสาวสุทามน ภู่ดีครูพิเศษ
นางวราณี ชัยแสน
นางวราณี ชัยแสนคศ.2
นางสาวธัญณิชา ตุธรรม
นางสาวธัญณิชา ตุธรรมคศ.1
นายณัฎฐกร คำแก้ว
นายณัฎฐกร คำแก้วคศ.1
นางสาวดรุณวรรณ สมสอาด
นางสาวดรุณวรรณ สมสอาดครูผู้ช่วย
นายสุรชัย มุขพิมาย
นายสุรชัย มุขพิมายครูพิเศษ
นางสาวชญธรภัทร ณัฐวรศักดิ์
นางสาวชญธรภัทร ณัฐวรศักดิ์ครูพิเศษ
นางสาวจาริตรธิดา นึกชอบ
นางสาวจาริตรธิดา นึกชอบครูพิเศษ
นางสาวชีวพร โพธิ์ทอง
นางสาวชีวพร โพธิ์ทองครูพิเศษ
นางสาวมนละออ ส่วนเสมอ
นางสาวมนละออ ส่วนเสมอคศ.2
นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์
นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์คศ.3
นางสาวขันสวาท หินเธาว์
นางสาวขันสวาท หินเธาว์คศ.3
นายปิยวิทย เหล่าบ้านค้อ
นายปิยวิทย เหล่าบ้านค้อพนักงานราชการ
นายอภินันท์ ผาหัวดง
นายอภินันท์ ผาหัวดงครูพิเศษ
นายรามิน นามศิริ
นายรามิน นามศิริครูพิเศษ
Mr. Jan Aaron R. Cabugsac
Mr. Jan Aaron R. Cabugsacครูพิเศษ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
 • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน
 • การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
 • รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 48

สถิติเมื่อวานนี้ 480

สถิติสัปดาห์นี้ 3623

สถิติเดือนนี้ 11953

ยอดเข้าชมทั้งหมด 592830

การติดต่อสื่อสาร

 • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • หมายเลขติดต่อ : 043-236538