วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

แผนกวิชาการบัญชี

สาขาวิชา การบัญชี

นายมานิตย์ ประจันตะเสน
นายมานิตย์ ประจันตะเสนหัวหน้าแผนกการบัญชี , คศ.3
นางจารุมน ศรีสันต์
นางจารุมน ศรีสันต์คศ.3
นางอภิญญา เปาอินทร์
นางอภิญญา เปาอินทร์คศ.3
นางสาวรจนา วิ่งเดช
นางสาวรจนา วิ่งเดชคศ.2
นางจารุวรรณ นิ่มสกุล
นางจารุวรรณ นิ่มสกุลคศ.3
นางศรินทิพย์ ปอนเกษม
นางศรินทิพย์ ปอนเกษมคศ.3
นางสาววิลาวรรณ ขาวดง
นางสาววิลาวรรณ ขาวดงคศ.3
นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์ศรี
นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์ศรีคศ.1
นางณัฐกฤตา อาจศรี
นางณัฐกฤตา อาจศรีคศ.3
นางมัทนา แก้วอุดม
นางมัทนา แก้วอุดมคศ.3
นางอุษา ศรีชะตา
นางอุษา ศรีชะตาคศ.3
นางสาวเรียมฤทัย โพธิ์หล้า
นางสาวเรียมฤทัย โพธิ์หล้าคศ.1
นางนาฏยา สุวรรณเจริญ
นางนาฏยา สุวรรณเจริญคศ.3
นางสาวผกากรอง ชัยศรี
นางสาวผกากรอง ชัยศรีคศ.3
นางกนกวรรณ แสนสุรินทร์
นางกนกวรรณ แสนสุรินทร์คศ.3
นางสาวสโรชา ยอดแคล้ว
นางสาวสโรชา ยอดแคล้วครูพิเศษ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
 • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน
 • การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
 • รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลิงค์แผนกสาขาวิชา

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 80

สถิติเมื่อวานนี้ 602

สถิติสัปดาห์นี้ 1283

สถิติเดือนนี้ 12880

ยอดเข้าชมทั้งหมด 578051

การติดต่อสื่อสาร

 • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • หมายเลขติดต่อ : 043-236538