วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการธุรกิจการบิน

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการธุรกิจการบิน

ชุดปฏิบัติการธุรกิจการบิน

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ 2

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา  ซื้อห้องนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลนวัตกรรมโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ  (Innovation Mobile Application For Business)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 7

สถิติเมื่อวานนี้ 410

สถิติสัปดาห์นี้ 7

สถิติเดือนนี้ 10035

ยอดเข้าชมทั้งหมด 538935

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538