Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
webcounter
yellow brown counters
เริ่ม พฤศจิกายน 2554

ผู้บริหาร

ข่าวสอศ.

บทคัดย่องานวิจัยเผยแพร่

ประวัติอาชีวขอนแก่น

	วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเริ่มดำเนินการโดยพระบรรณศาสตร์สาทร (สง่า คุปตารักษ์) 
ข้าหลวงประจำจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2482–2487) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2482 
ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประถมอาชีพช่างทอผ้า” ซึ่งมีนายเลิศศักดิ์ จิรกุล 
รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และอาศัยโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด (โรงเรียนกัลยาณวัตร ปัจจุบัน) 
เป็นการชั่วคราว 
        
        ต่อมา 
วันที่ 22 กันยายน 2483 ย้ายไปเรียนที่โรงภาพยนตร์ของพระเสนาและเริ่มมีการเรียนภาคปฏิบัติการทอผ้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2484 ย้ายจากโรงภาพยนตร์ไปเรียนที่โรงเรียนสนามบิน
วันที่ 21 ตุลาคม 2484 ย้ายมาเรียน ณ ที่อยู่ปัจจุบัน มีเนื้อที่ 8 ไร่ และได้รับเงินอนุมัติก่อสร้าง โรงฝึกงานและบ้านพักครู
พ.ศ. 2486 เปิดสอนแผนกการตัดเย็บเสื้อผ้า
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีขอนแก่น

พ.ศ. 2501 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยรับนักเรียนที่สำเร็จ ม.6 หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนอาชีวศึกษาขอนแก่น” และเปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
พ.ศ. 2519 เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และแผนกวิชาอาหารแลโภชนาการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2520 เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยรวมโรงเรียนการช่างขอนแก่น
กับโรงเรียนอาชีวศึกษาขอนแก่น และเปิดสอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
พ.ศ. 2526 ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (นายธีระ รัตนจันทร์) ได้มอบที่ดินด้านริมถนนประชาสโมสร ประมาณ 4 ไร่
 เพื่อขยายบริเวณวิทยาลัย รวมเป็นพื้นที่ปัจจุบัน 12 ไร่ 39 ตารางวา
พ.ศ. 2527 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพต่าง ๆ คือ การตัดเย็บเสื้อผ้า เสริมสวย บัญชีการค้า และพิมพ์ดีด
พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
สาขาวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) คือ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาธุรกิจบริการ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ
พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ
พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการตลาด 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเลขานุการ 
และรับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจการค้าปลีก 

พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ. 2552 เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ที่ตั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขนาดเนื้อที่ 12 ไร่ 39 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 ถนนหลังเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6538, 0-4323-8714 
โทรสาร 0-4323-7757 http://www.kvc.ac.th E-mail 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 06 ตุลาคม 2013 เวลา 13:15 น.)

 
เรื่องใหม่วันนี้
วันพระ-อาชีวะฟังธรรม