Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

กลุ่มวิชาพลานมัย

แผนกวิชา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวม และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 • ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัย  ในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
 • วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 • จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 • สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์ การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสารและใบช่วยสอนต่าง ๆ
 • ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 • ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 • ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 • ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรประจำแผนก

 • นางณภัทร เมณฑกานุวงษ์  หัวหน้าแผนกวิชา
 • นางสาววราภรณ์ โตคีรี
 • นายไตรภพ เทียบพิมพ์
 • นายสถาพร ทัศนศรีวรการ
 • นางสาวสุพัตรา  เลิศประเสริฐรัตน์
 • นางจารุวัลย์ เกตุพรหม
 • นางยุรญา เที่ยงภักดิ์
 • นางสาวเทพวรรณ สิงหบุตร
 • นางฉวีวรรณ อันทะผาลา
 • นายกฤษดา อันฤดี
 • นางเบญจวรรณ ช่างจตุรัส
 • นางสาววิภาดา รัตนวิจักขณ์
 • นางศิรินันท์ สิงห์สมาน
 • นางวราณี  ชัยแสน
 • นายกิติชัย  แก้วใส
 • นายประน้อม  อ้นแก้วมณี
 • นายปิยวิทย  เหล่าบ้านค้อ
 • นางสาวปิยะมาศ
 • นางสาวสุพัตรา สวนมะไฟ
 • นายพส สมบูรณ์
 • นางสาวจุฬาภรณ์  ไชยแสน
 • นางสาวณัฐพร  วงบุรี
 • Miss.Jingling
 • Miss.Many Ruth Baylon
 • นางสาวสุกัญญา ขามธาตุ

Download Template Joomla 3.0 free theme.