Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

เปิดสมัครสอบตำรวจ 2560 แล้ว!!! เปิดสอบนายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ 790 อัตรา

เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2560 แล้ว!!! รับสมัครจากบุคคลภายนอก ชาย/หญิง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560

โดยแบ่งเป็น
1. บุคคลภายนอกเพศชาย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
- กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ให้กับหน่วยงานต่างๆในสังกัด ตร. จำนวน 100 อัตรา

2. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง
ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 
- กลุ่มงานเทคนิค (ด้านวิทยาศาสตร์) ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 50 อัตรา

3. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง 
ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 
- กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในสังกัด สตม. จำนวน 300 อัตรา (เพศชาย 150 อัตรา และเพศหญิง 150 อัตรา)

4. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง 
ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 
- กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในหน่วยงานต่างๆ สังกัด ตร. จำนวน 200 อัตรา

5. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง 
ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 
- ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 50 อัตรา

6. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง 
ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 
- ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา

7. บุคคลภายนอกเพศชาย
ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับรถ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 
- ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับและงานขนส่ง จำนวน 40 อัตรา

หน่วยรับสมัครสอบ
1. กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
ตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) จำนวน 100 อัตรา
ตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) จำนวน 200 อัตรา
ตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 40 อัตรา

2. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
ตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) จำนวน 300 อัตรา

3. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กลุ่มงานเทคนิค ด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน 50 อัตรา

4. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
ตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 100 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

*** คำแนะนำในการเตรียมอ่านหนังสือติวสอบตำรวจ
*** วิชาที่ออกข้อสอบตำรวจ

Download Template Joomla 3.0 free theme.