Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 13 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 14 กันยายน 2560

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 13 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
15000 - 16500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ทางคอมพิวเตอร์ หรือ
2. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) ในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและปัจจุบันเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

Download Template Joomla 3.0 free theme.