Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 715 อัตรา

สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 715 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่
(1) ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จํานวน 11 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํานวน 50 อัตรา

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่
(1) นายแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 179 อัตรา
(2) ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 9 อัตรา
(3) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 339 อัตรา
(4) เภสัชกรปฏิบัติการ จํานวน 35 อัตรา
(5) แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จํานวน 6 อัตรา

Download Template Joomla 3.0 free theme.