Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558


ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Software Innovation)

ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ

 

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.