Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 
ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา คือ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-17 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้วนั้น
 
บัดนี้  การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังแนบ
 
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑ ตามรายชื่อที่ประกาศมารายงานตัวใน 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา     ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จะเรียกผู้มีรายชื่อลำดับถัดไป มารายงานตัวต่อไป
 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
 
 
1เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน นักศึกษา
          ลำดับที่ 1 นางสาวอภิญญา  สารศรี
          ลำดับที่ 2 นางสาวพนิดา  จำปาเพชร
          ลำดับที่ 3 นายนรภัทร  บุญสอน
2เจ้าหน้าที่งานการเงิน
          ลำดับที่ 1 นางสาวธรรศญา  ว่องเกียรติไพศาล
          ลำดับที่ 2 นางสาววัชราภรณ์  ศรีทองเหลา
          ลำดับที่ 3 นางสาวปุปผา  จันทร์มหา
3เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
         ลำดับที่ 1 นางสาววราฉัตร  มณีวงศ์
         ลำดับที่ 2 นางสาวอารยา  สิงทอง
         ลำดับที่ 3 นายพิศิษฐ์  ศรีบุญเรือง
 
หมายเหตุ  ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑ ตามรายชื่อที่ประกาศมารายงานตัวในวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. ที่งานบุคลากร   วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้   วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  จะเรียกผู้มีรายชื่อลำดับถัดไป มารายงานตัวต่อไป 

Download Template Joomla 3.0 free theme.