Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ดังนี้ 

 

1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยว   จำนวน  1  อัตรา 

หลักฐานการสมัคร

1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยว

2) มีสัญชาติไทย 

3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

4) สำเนาทะเบียนบ้าน

5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6) ใบรับรองแพทย์

7) สำเนาวุฒิการศึกษา

8) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

9) ใบประกอบวิชาชีพครู

 

2. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   จำนวน  2  อัตรา 

หลักฐานการสมัคร

1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2) มีสัญชาติไทย 

3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

4) สำเนาทะเบียนบ้าน

5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6) ใบรับรองแพทย์

7) สำเนาวุฒิการศึกษา

8) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

9) ใบประกอบวิชาชีพครู

 

3. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสังคมศึกษา   จำนวน  1  อัตรา

หลักฐานการสมัคร

1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา

2) มีสัญชาติไทย 

3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

4) สำเนาทะเบียนบ้าน

5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6) ใบรับรองแพทย์

7) สำเนาวุฒิการศึกษา

8) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

9) ใบประกอบวิชาชีพครู

 

 

4. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)  จำนวน  1  อัตรา  

หลักฐานการสมัคร

1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2) ชาวต่างชาติ (เจ้าของภาษา)

3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

4) สำเนาหนังสือเดินทาง

5) ใบรับรองแพทย์

6) ใบอนุญาตสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

 

 

5. เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 อัตรา  

หลักฐานการสมัคร

1) จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ

2) มีสัญชาติไทย 

3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

4) สำเนาทะเบียนบ้าน

5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6) ใบรับรองแพทย์

7) สำเนาวุฒิการศึกษา

8) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

 

 

- รับสมัครระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.30น. -16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)

- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30น. ณ ห้องบุคลากร

 

รับสมัครที่ งานบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

โทร.043 - 236538

Download Template Joomla 3.0 free theme.