Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

 

1. ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

ลำดับที่ 1    Mr. Nkongtu Amos Bitide.

ลำดับที่ 2    Mr. Stephen Wyvill Gomez Ocampos.

ลำดับที่ 3    Mrs. Donglefack Nongni Bernadette.

ลำดับที่ 4    Akem Ndip Divne.

 

2. ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ (ครูไทย)

ลำดับที่ 1    นางสาวภัทรกันย์  จันทะ

ลำดับที่ 2    นางสาวณัฏฐ์ณิชา วรรณทิพย์

ลำดับที่ 3    นางสาวพรทิพย์  วงค์วิลาศ

ลำดับที่ 4    นายชนาธิป  มะณีนาถ

ลำดับที่ 5    นางสาวมุทิตา  โมดาคำ

ลำดับที่ 6    นางสาวพราวแสง  ภูสิงหา

(หมายเหตุ : ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ (ครูไทย) ให้ผู้มีอันดับที่ 1 - 2 มารายงานตัว)

 

3. ครูอัตราจ้างสังคมศึกษา

ลำดับที่ 1  นายพิชิตชัย  มักขุนทด

ลำดับที่ 2  นางสาวธัญญพัทธ์  อุตมูล

ลำดับที่ 3  นายธนาพงศ์  พูนชัย

ลำดับที่ 4  นางสาวณัฐวดี  อัศวภูมิ

 

4. ครูอัตราจ้างธุรกิจท่องเที่ยว

ลำดับที่ 1  นายอัครเดช  เสนาเจริญ

ลำดับที่ 2  นางสาวณัฐฐินันท์  เจริญผล

ลำดับที่ 3  นางสาวสุภาภรณ์  สมศรี

ลำดับที่ 4  นายทินกร  ชูแสน

 

5. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

ลำดับที่ 1    นางสาวศิริลักณ์  แคนอินทร์

ลำดับที่ 2    นางสาวจิราภรณ์  ไพรสินธุ์

ลำดับที่ 3    นายพงษ์พิพัฒน์  ศรีสว่าง

ลำดับที่ 4    นางสาวอริศรา  เรืองสา

ลำดับที่ 5    นางสาวจันทรัตน์  ศรีคำพันธ์

 

หมายเหตุ:  ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 ตามรายชื่อที่ประกาศ ยกเว้น ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (ชาวไทย) ให้ผู้มีอันดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวในวันที่ 15พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 –12.00 น. ที่งานบุคลากร   วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  จะเรียกผู้มีรายชื่อลำดับถัดไป มารายงานตัวต่อไป 

 

งานบุคลากร

12 พ.ค. 2560

Download Template Joomla 3.0 free theme.