Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  3 อัตรา

ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบ  จำนวน 1 อัตรา /  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา / และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ครูไทย)  จำนวน 1 อัตรา

   

1.  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

     สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2.  สัญชาติไทย  

3.  รูปถ่าย 1 นิ้ว  2  รูป

4.  สำเนาทะเบียนบ้าน

5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6.  ใบรับรองแพทย์

7.  สำเนาวุฒิการศึกษา

8.  มีใบประกอบวิชาชีพครู 

9.  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

 

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  

ระหว่างวันที่  1 - 7  สิงหาคม  2560  เวลา 08.30–16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร ๐๔๓-236538

 

- กำหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์  วันที่  8  สิงหาคม  2560 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป

- ประกาศผลสอบ วันที่  8  สิงหาคม  2560  เวลา 17.00น.

Download Template Joomla 3.0 free theme.