Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

เรื่อง   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)

 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน  

จำนวน 1 อัตรา 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร / หลักฐานการสมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

สาขาคอมพิวเตอร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาใกล้เคียง

2.  สัญชาติไทย

3.  รูปถ่าย 1 นิ้ว  2  รูป

4.  สำเนาวุฒิการศึกษา

5.  สำเนาทะเบียนบ้าน

6.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

7.  ใบรับรองแพทย์

8.  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

9.  ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการควบคุมระบบเสียง ถ่ายภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ

     และสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อเพื่องานนำเสนอขั้นสูงในระบบมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี

 

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  

ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30–16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)  

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร 043-236538

 

- กำหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์  

วันพุธที่ 17  มกราคม  2561 เวลา 09.00น เป็นต้นไป

 

- ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 17  มกราคม  2561  เวลา 17.00น.

 

- รายงานตัว วันพฤหัสบดีที่  วันที่ 18  มกราคม  2561  เวลา 07.30น.

Download Template Joomla 3.0 free theme.