Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแนะแนว)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

เรื่อง   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแนะแนว)

 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน   1   อัตรา 

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ 

(มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน /  มีความรู้ในด้านการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล  / มีความรู้ด้านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. สัญชาติไทย  

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว  2  รูป

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6. สำเนาวุฒิการศึกษา

7. ใบรับรองแพทย์ 

8. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

 

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  

ระหว่างวันที่  19 - 23  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 08.30–16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)  

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร 043-236538

 

- กำหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์  วันที่  28  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป

- ประกาศผลสอบ วันที่  28  กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 17.00น.

Download Template Joomla 3.0 free theme.