Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ)

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

เรื่อง   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ)

 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าและประกอบธุรกิจ จำนวน   1  อัตรา 

 

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ 

(มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน /  มีความอดทนในการทำงานสูง)

2.สัญชาติไทย  

3.รูปถ่าย 1 นิ้ว  2  รูป

4.สำเนาทะเบียนบ้าน

5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6.สำเนาวุฒิการศึกษา

7.ใบรับรองแพทย์ 

8.หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

 

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  

ระหว่างวันที่  6 - 14  มีนาคม  2561  เวลา 08.30–16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร 043-236538

 

- กำหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่  16  มีนาคม  2561 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป

- ประกาศผลสอบ วันที่  16  มีนาคม  2561   เวลา 17.00น.

 

ประกาศ  ณ  วันที่   5  มีนาคม  2561

Download Template Joomla 3.0 free theme.