Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ประกาศผลสอบ

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าและประกอบธุรกิจ จำนวน   1   อัตรา  ระหว่างวันที่ 6  –  14 มีนาคม  2561   และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 16 มีนาคม 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ 

1. นางสาวสุพัตรา   สมศรี

2. นางพัชราภรณ์ จันทร์แก้ว

3. นางสาวสิริยากร ศรีกองเพชร

 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ ในลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 

เวลา 07.30 –  08.00 น. ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียก ร้องสิทธิใดๆ มิได้      

ประกาศ  ณ  วันที่   16  มีนาคม 2561

Download Template Joomla 3.0 free theme.