Khonkaen Vocational College

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

เรื่อง   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    จำนวน   1   อัตรา 

1.   ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.   สัญชาติไทย  

3.   รูปถ่าย 1 นิ้ว  2  รูป

4.   สำเนาทะเบียนบ้าน

5.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6.   ใบรับรองแพทย์

7.   สำเนาวุฒิการศึกษา

8.   หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

9.   ใบประกอบวิชาชีพครู

10. มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

11. มีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ หรือไอซีที มาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน หรือมีประสบการณ์การเป็นวิทยากร ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง (โดยมีเอกสารรับรอง)

12. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไอซีที (โดยมีผลงานหรือบุคคลอ้างอิง)

 

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  

ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 30  เมษายน  2561 เวลา 08.30–16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร 043-236538

 

- กำหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์  วันที่ 2  พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00–16.00น.

- ประกาศผลสอบ วันที่ 2  พฤษภาคม  2561  เวลา 17.00น.

- รายงานตัว วันที่  7  พฤษภาคม  2561  เวลา 07.30น.

 

ประกาศ  ณ  วันที่    23  มีนาคม  2561

Download Template Joomla 3.0 free theme.