วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

บุคลากรประจำหน่วยงาน

 

 1. นางวราณี   ชัยแสน   (หัวหน้างาน)
 2. นายปิยวิทย   เหล่าบ้านค้อ  (รองหัวหน้างาน)
 3. นางรพีพรรณ   พณิชยกุล (เจ้าหน้าที่)
 4. นางสาวสุธานี   ปานทอง  (เจ้าหน้าที่)
 5. นางสาวสาลักษณ์   แท่นแก้ว  (เจ้าหน้าที่)
 6. นางสาวสุกานดา   นาเพีย  (เจ้าหน้าที่)
 7. นางชญานิตย์   ภาสว่าง  (เจ้าหน้าที่)
 8. นางสาวมลิวัลย์   ไวยกรรณ  (เจ้าหน้าที่)
 9. นางสาวสรัญญา   ทบแป  (เลขานุการ)
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
 • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน
 • การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
 • รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การติดต่อสื่อสาร

 • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 25

สถิติเมื่อวานนี้ 611

สถิติสัปดาห์นี้ 1371

สถิติเดือนนี้ 2107

ยอดเข้าชมทั้งหมด 150148