วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

สาขาวิชา สามัญสัมพันธ์

บุคลากรประจำสาขางาน

 1. นางปุณณภา อันทะผาลา หัวหน้า
 2. นางสาวรัตติกร สิงหบุตร
 3. นางเบญจวรรณ ช่างจัตุรัส
 4. นางวราณี ชัยแสน
 5. นางสาวมนละออ ส่วนเสมอ
 6. นางชมพูนุช มานาดี
 7. นายศุภวัฒน์ อินทรชัยศรี
 8. นางสาววรินทร กันยะวงหา
 9. นายชาญชัย สมบูรณ์
 10. นางสาวธัญณิชา ตุธรรม
 11. นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์
 12. นางกีรติ มังคละ
 13. นายวีรศักดิ์ สลักษร
 14. นายณัฏฐกร คำแก้ว
 15. นายปิยวิทย เหล่าบ้านค้อ
 16. นายธนวัฒน์ แสนคำวงษ์
 17. นายประน้อม อ้นแก้วมณี
 18. นายอภินันท์ ผาหัวดง
 19. นางสาวชุตินธร ศรีสมุทร
 20. นายณัฐพล เกื้อวงศ์ตระกูล
 21. นายอภิชิต พลค้อ
 22. นายรัตนชัย ออมสิน
 23. นางสาวจิราพร โพธิรุกข์
 24. นางสาวรัชดาวรรณ มาโยง
 25. นายรามิน นามศิริ
 26. นางสาวสาลักษณ์ แท่นแก้ว
 27. นางสาวสุกัญญา บำรุงภักดี
 28. นายอภิสิทธิ์ ชำนาญรบ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
 • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน
 • การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
 • รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 336

สถิติเมื่อวานนี้ 462

สถิติสัปดาห์นี้ 798

สถิติเดือนนี้ 14974

ยอดเข้าชมทั้งหมด 235396

การติดต่อสื่อสาร

 • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • หมายเลขติดต่อ : 043-236538