วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

แผนกวิชาการบัญชี

สาขาวิชา การบัญชี

บุคลากรประจำสาขางาน

 1. นางฉลวยสิริ สิริรัตนากุล
 2. นางจารุวรรณ นิ่มสกุล
 3. นางอุษา ศรีชะตา
 4. นายมานิตย์ ประจันตะเสน
 5. นางณัฐกฤตา อาจศรี
 6. นางนาฎยา สุวรรณเจริญ
 7. นางจารุมน ศรีสันต์
 8. นางศรินทิพย์ ปอนเกษม
 9. นางมัทนา แก้วอุดม
 10. นางสาวผกากรอง ชัยศรี
 11. นางอภิญญา เปาอินทร์
 12. นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์ศรี
 13. นางสาววิลาวรรณ ชาวดง
 14. นางสาวรจนา วิ่งเดช
 15. นางกนกวรรณ แสนสุรินทร์
 16. นางสาวเรียมฤทัย โพธิ์หล้า
 17. นายสุรชัย มุขพิมาย
 18. นางสาววิราวรรณ เหลาฤทธิ์
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
 • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน
 • การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
 • รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลิงค์แผนกสาขาวิชา

การติดต่อสื่อสาร

 • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 39

สถิติเมื่อวานนี้ 611

สถิติสัปดาห์นี้ 1385

สถิติเดือนนี้ 2121

ยอดเข้าชมทั้งหมด 150162