รายงานผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา 20204-2005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ คือ
     1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้รายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา 20204-2005 สําหรับเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น